Català - English

Restaurant Sant Antoni Barcelona Premià Maresme

Condicions Generals i política de cancel·lació

La reserva

La reserva es considerarà efectiva al lliurament de la bestreta de la quantitat sol·licitada per persona als diferents menús multiplicada per la quantitat de comensals contractats. El beneficiari és el responsable de pagar la factura total generada per l’esdeveniment. No es permetrà que cada comensal pagui per separat.

Anul.lació

En cas d’anul.lació per parts dels clients els imports no es retornaran, ni quedaran a compte de futurs esdeveniments.

En cas d’anul.lació per força major (per les autoritats sanitàries tancament hosteleria, vagues,…) els imports quedarien a compte de futurs esdeveniments.

10 dies abans els clients confirmaran el número exacte de comensals i aquest serà el número definitiu a facturar.

En cas de que entre 10 dies i el dia de l’esdeveniment hagi alguna baixa, l’import de la bestreta del convidat no és descomptarà de la factura total de la taula.

Baixa del convidat

Si la baixa del convidat es produeix amb més de 10 dies d’antelació, l’import de la seva bestreta si que és descomptarà de la factura total de la taula.

La contractació de l’esdeveniment al nostre establiment implica l’acceptació d’aquestes condicions.
S’aplicaràn les mesures sanitàries vigent al moment respecte a aforaments, començals per taula, passaport Covid,… etc…
Ens reservem el dret en cas de no arribar a un nombre mínim de comensals a l’anul·lació de l’esdeveniment, retornant íntegrament la bestreta

Condiciones Generales y política de cancelación

La reserva se considerará efectiva a la entrega del anticipo de la cantidad seleccionada por persona en los diferentes menús multiplicada por la cantidad de comensales contratados. El beneficiario es el responsable de pagar la factura total generada por el evento. No se permitirá que cada comensal pague por separado.

En caso de anulación por partes de los clientes los importes no se devolverán, ni quedarán a cuenta de futuros eventos.

En caso de anulación por fuerza mayor (por las autoridades sanitarias cierre hostelería, huelgas,…) los importes quedarían a cuenta de futuros eventos.

10 días antes los clientes confirmarán el número exacto de comensales y éste será el número definitivo a facturar.

En caso de que entre 10 días y el día del evento haya alguna baja, el importe del anticipo del invitado no se descontará de la factura total de la mesa.

Si la baja del invitado se produce con más de 10 días de antelación, el importe de su anticipo si se descontará de la factura total de la tabla.

La contratación del evento en nuestro establecimiento implica la aceptación de estas condiciones.
Se aplicarán las medidas sanitarias vigente en el momento respecto a aforos, comenzales por mesa, pasaporte Covid,… etc…
Nos reservamos el derecho en el caso de no llegar a un número minimo de comensales a la anulacion del evento, devolviendo íntegramente el anticipo